Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Nieruchomość w spadku. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Cokół - to zewnętrzny pas wykończenia ściany ponad powierzchnią terenu w celu ochrony budynku przed warunkami atmosferycznymi.

finanse: domy, mieszkania, nieruchomości

Rodzina na swoim - rządowy program dopłat do odsetek, od kredytu na zakup mieszkania lub domu, zaciągniętego w komercyjnym banku. W ramach programu rząd, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, spłaca część odsetek od pożyczki przez okres ośmiu lat. W ramach programu odsetki mogą być nawet do 50 proc niższe niż przy zwykłym kredycie hipotecznym.

ubezpieczenia: mieszkania

Powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Folia izolacyjna - Materiał służący jako bariera cieplna, przeciwwilgociowa lub akustyczna.

prawo: wynajem lokalu

Świadectwo energetyczne - Sporządzenie świadectwa nie zawsze jest obowiązkowe. Prawo budowlane określa bowiem pewną kategorię budynków, dla których w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe sporządzanie tych dokumentów. Świadectw energetycznych nie muszą posiadać budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej oraz budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej. Z obowiązku tego zwolnione są także budynki przeznaczone jedynie do czasowego użytkowania, czyli budynki przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata oraz budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku, a także budynki o małej powierzchni i małym zapotrzebowaniu na energię, czyli budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok oraz budynki wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Nieruchomości budynkowe - trwale związane z gruntem budynki, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, dotyczy to m.in. budynków wniesionych przez użytkownika wieczystego oraz przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

nieruchomość w ubezpieczeniach

uposażony - osoba wskazana imiennie przez Ubezpieczonego jako upoważniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Wcześniejsza spłata kredytu / nadpłata - jest to nadpłacenie częściowe lub całkowita spłąta części kapitałowej kredytu pozostałej do spłaty. Może to się wiązać z dodatkową prowizją za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę, zazwyczaj w pierwszych latach spłaty kredytu.

Wskaźnik LTV - LTV (z ang. loan to value) jest to wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

Nieruchomości w Koninie © 2017

Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana