Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

domy w budownictwie

System 20 cm - System bloków ściennych SILKA i YTONG, o jednakowej wysokości 20 cm, połączonych cienkimi spoinami. System umożliwia wykorzystanie najlepszych cech produktów SILKA i YTONG, dzięki czemu budowanie domu staje się szybkie i sprawne.

finanse: mieszkanie, dom

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

ubezpieczenia - domu, nieruchomości

Rating - Ocena klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowane instytucje (agencje ratingowe). Rating - ocena kondycji finansowej firmy.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Strefa pożarowa - Jest to budynek, albo jego część, oddzielona od innych budynków lub innych części tego budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego lub pasami wolnego terenu. Pasy te mają określoną szerokość, równą co najmniej takiej, jak dopuszczalna odległość od innych budynków.

Fundament - Element konstrukcyjny stanowiący najniższą warstwę budynku, przekazujący na grunt całość obciążeń budowli. Wykonuje się go z betonu, żelbetu, wmurowuje z cegieł lub kamieni. W budowlach lekkich można zbudować go z drewna. Fundament zapewnia minimalne i równomierne osiadanie budynku czy zabezpieczenie domu przed wilgocią.

prawo: wynajem domu, mieszkania

Samowola budowlana - opłata legalizacyjna - Obliczanie opłaty dla domu jednorodzinnego.
Obliczając opłatę legalizacyjną dla domu jednorodzinnego ustalamy, że współczynnik (k) dla tej kategorii obiektów wynosi 2, a współczynnik wielkości obiektu (w) wynosi 1. Po przemnożeniu tych liczb osiągniemy następujący wynik: 50 (podwyższenie stawki opłaty) x 500 (podstawowa stawka opłaty) x 2 (współczynnik k) x 1 (współczynnik w) = 50 tys. zł.

Lokal - do lokalu (wspólne określenie dla lokalu mieszkalnego i użytkowego) mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia przynależne, zwłaszcza piwnica, strych, komórka, garaż. Nie ma przy tym znaczenia, czy pomieszczenia te przylegają bezpośrednio do lokalu, czy są położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal. Lokal może być odrębną nieruchomością. Może stanowić odrębną własność (tzw. własność hipoteczną) lub przedmiot spółdzielczego prawa do lokalu (lokatorskiego lub własnościowego). Jeżeli lokal zostanie wyodrębniony jako własność hipoteczna, jej właściciel może swobodnie nim dysponować (wynająć, sprzedać, darować, przekazać spadkobiercom, poddać egzekucji). Przysługuje mu także udział w nieruchomości wspólnej (grunt oraz części budynku i urządzenia, które służą do wspólnego użytku). Udział ten jest obliczany jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

domy jednorodzinne w ubezpieczeniach

kontrakt - umowa, na podstawie której realizowane są prace budowlano-montażowe obejmowane ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU.

prace budowlano-montażowe - prace, zarówno stałe, jak i tymczasowe, przygotowawcze i pomocnicze, związane z wykonaniem obiektu budowlanego lub obiektu montażowego, jak również ich rozbudową, odbudową, nadbudową, przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką lub demontażem w całości lub w części, wraz z wszelkimi niezbędnymi do ich realizacji materiałami (w szczególności materiałami budowlanymi), maszynami, urządzeniami i instalacjami (lub ich częściami), które mają zostać wbudowane lub zamontowane, wyszczególnionymi w kontrakcie, w tym dostarczonymi przez zleceniodawcę/inwestora, o ile zostały objęte umową ubezpieczenia.

finanse: domy, mieszkania, nieruchomości

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Nieruchomości w Koninie © 2015

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana