Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

mieszkania w budownictwie

Ściana szczelinowa - Pojęcie odnosi się do dwóch odmiennych typów ścian

  1. ściana z betonu lub żelbetu formowana bezpośrednio w szczelinie w gruncie, stosowana w budynkach z głębokimi podziemiami, do zapewnienia stateczności skarp i nabrzeży. Jej wykonanie obejmuje głębienie szczeliny, wstawienie elementów rozdzielczych, zbrojenie oraz betonowanie.
  2. ściana zewnętrzna budynków mieszkalnych, składająca się z dwóch równoległych murów, trwale połączonych ze sobą kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych. Przestrzeń pomiędzy murami może być niewypełniona lub wypełniona materiałem termoizolacyjnym.

finanse: mieszkania

Zabezpieczenie kredytu - Wiele banków umożliwia zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej. W takim przypadku osoba ta w określony przez bank sposób, będzie uczestniczyła w kredycie jako pełnomocnik lub współkredytobiorca.

ubezpieczenie - działki

Numer wiodący - Każde ubezpieczenie ma swój numer ewidencyjny. Jeśli osoba ubezpieczona zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu możliwe jest szybkie stwierdzenie ile polis posiada dana osoba. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy znamy tylko imię i nazwisko ubezpieczonego, a jest kilka ubezpieczonych osób o tym samym nazwisku.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Lokal - służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób.

Podciąg - to belka konstrukcyjna dźwigający strop lub ścianę wystający ze stropu do dołu nie będąca nadprożem.

prawo i działka, nieruchomość

Samowola budowlana - legalizacja - Postępowanie legalizacyjne zawsze prowadzone jest przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. To powiatowi inspektorzy, prowadząc postępowanie, ustalają, czy nastąpiło przekroczenie przepisów prawa budowlanego i czy wybudowany obiekt stanowi samowolę budowlaną. Jeżeli inwestor nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym mu terminie, to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce samowoli budowlanej. Przedłożenie natomiast wszystkich wymaganych dokumentów w terminie traktuje się jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została jeszcze zakończona.

mieszkanie w ubezpieczeniach

budynki - obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiące całość techniczną i użytkową. Za budynki uważa się również tymczasowe obiekty budowlane nie połączone trwale z gruntem (np. kioski, strzelnice, barakowozy).

finanse: mieszkanie, dom, nieruchomość

Hipoteka - Hipoteka jest podstawowym i najchętniej akceptowanym przez banki zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi (czyli np. bankowi) zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacenia kredytu. Powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości, a wygasa po spłaceniu kredytu. Hipoteką można obciążyć prawo własności nieruchomości (w tym także gruntów), spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do użytkowania wieczystego, prawo do domu jednorodzinnego (w spółdzielni mieszkaniowej).

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

Nieruchomości w Koninie © 2016

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana