Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

nieruchomości domy w budownictwie

Kondygnacja podziemna - to kondygnacja, której więcej niż połowa wysokości w świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda sytuowana pod nią kondygnacja.

finanse: nieruchomości

Ryzyko walutowe - (zwane ryzykiem kursowym) ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej. Różnice pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty noszą nazwę spread.

ubezpieczenie: mieszkania

Regres - Z chwilą wypłaty odszkodowania przejście na Towarzystwo Ubezpieczeniowe praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Aprobata techniczna - To decyzja Instytutu Techniki Budowlanej, która dopuszcza materiały i wyroby budowlane do użytku, czyli do wykorzystania ich przy budowie domu.

Nadproże - Element (najczęściej zbrojony) prefabrykowany lub wykonany na budowie, znajdujący się za otworami w ścianach budynku. Na nim opiera się wyższa część ściany. Zadaniem nadproża jest przeniesienie obciążeń, które oddziałują na fragment muru ponad otworem na mur, po obu stronach tego otworu. Nadproża mogą być wykonywane m.in. jako belki żelbetowe (wylewane na budowie), prefabrykaty żelbetonowe, stalowe lub z cegły zbrojonej prętami stalowymi.

prawo: działki

Ewidencja ludności - Ewidencję ludności prowadzi się w systemie informatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń w formie zbiorów meldunkowych (m.in. zbioru danych stałych mieszkańców, zbioru danych byłych mieszkańców, zbioru danych obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące oraz cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące posiadających karty pobytu), a także zbioru danych osobowych PESEL.

nieruchomość w ubezpieczeniach

lokal zastępczy - lokal mieszkalny lub pokój hotelowy, udostępniany przez ubezpieczyciela Ubezpieczonemu w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych.

finanse: kupno mieszkania, domu

Weksel in blanco - wraz z deklaracją wekslową, czyli zapisem precyzującym szczegóły bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w oznaczonym terminie. Deklaracja wekslowa powinna zawierać takie informacje jak warunki, od których spełnienia zależy prawo uzupełnienia weksla, określenie maksymalnej kwoty wypełnienia weksla oraz określenie rodzaju i terminu płatności.

Ubezpieczenie pomostowe - ubezpieczenie kredytu do czasu uzyskania wpisu hipoteki.

Nieruchomości w Koninie © 2017

Nieruchomość w spadku. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana