Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

nieruchomości domy w budownictwie

Szczelność ogniowa - Zdolność elementu oddzielającego w konstrukcji budowlanej, narażonego na działanie ognia z jednej strony, do nieprzepuszczania płomieni i gorących gazów na stronę nienagrzewaną. Szczelność ogniową oznacza się symbolem (E) oraz określa się w minutach, np. E 90.

finanse: mieszkanie, dom

Blokada środków na rachunku bankowym - udzielenie pełnomocnictwa do pobrania lub potrącenia z zablokowanego rachunku kwoty niespłaconego kredytu.

ubezpieczenie: domu, mieszkania

Konwersja - (zamiana) operacja, przy pomocy której na podstawie jednego zlecenia, w jednym dniu wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się jednocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywa jednostki uczestnictwa w innym funduszu. Operacja ta może być dokonywana jedynie pomiędzy funduszami, których statuty dopuszczają taką możliwość.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy w budownictwie

Aprobata techniczna - To decyzja Instytutu Techniki Budowlanej, która dopuszcza materiały i wyroby budowlane do użytku, czyli do wykorzystania ich przy budowie domu.

Ścianka kolankowa - to niewielka, pionowa ściana nośna poddasza, ustawiona w linii ścian zewnętrznych budynku (na wieńcu stropowym niższej kondygnacji), dzięki której skos dachu nie zaczyna się bezpośrednio przy podłodze.

prawo: zamiana domu, mieszkania

Nabycie i utrata własności - Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, a posiadasz ją nieprzerwanie od dwudziestu lat, nabędziesz jej własność, jeśli udowodnisz, że jesteś w dobrej wierze, np. nie wiedziałeś, że stanowi ona cudzą własność. Po upływie trzydziestu lat posiadania nabędziesz jej własność nawet wówczas, gdy uzyskałeś posiadanie w złej wierze. Własność rzeczy ruchomej nabędziesz wtedy, jeśli posiadasz ją nieprzerwanie od 3 lat, chyba że działasz w złej wierze.

Eksmisja - jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, ani nie znalazł on tymczasowego pomieszczenia, komornik ma obowiązek wystąpić do gminy, właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Nie czyni tego, jeśli wierzyciel wskazał tymczasowe pomieszczenie.

dom w ubezpieczeniach

wypadek ubezpieczeniowy -

 • w ubezpieczeniu mienia - niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
 • w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - działanie lub zaniechanie, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
 • w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, krwotok śródczaszkowy lub zawał serca,
 • w ubezpieczeniu domu - awarię drzwi zewnętrznych, awarię instalacji, zdarzenie losowe, przepięcie, dewastację, kradzież z włamaniem, nagłe pojawienie się w miejscu ubezpieczenia karaluchów, prusaków, myszy lub szczurów, awarię sprzętu RTV, AGD lub PC.

stałe elementy - zamontowane na stałe elementy wyposażenia wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy, w szczególności:

 • wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów lub słupów trwale związane z podłożem,
 • kominki,
 • schody wewnętrzne, antresole,
 • tynki i powłoki malarskie,
 • podwieszane sufity,
 • wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
 • lustra wmontowane w ścianach,
 • zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe,
 • instalacje wraz z ich wyposażeniem lub oprzyrządowaniem, np. umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe lub włączniki,
 • meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym, szafy wbudowane lub zamontowane na stałe.
Za stałe elementy uważa się także elementy, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane, potwierdzone dowodem ich zakupu oraz solary zainstalowane na zewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy.

finanse: sprzedaż mieszkania

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

kredyt bez odsetek - czas trwający od momentu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, do ostatniego dnia, w którym możliwe jest spłacenie zadłużenia na karcie w całości bez odsetek. W przypadku karty, której grace period wyniesie 56 dni, będzie się on składał z 31 dni okresu rozliczeniowego i 25 dni na spłatę zadłużenia. Oznacza to czas na korzystanie i spłatę za cały okres.

Nieruchomości w Koninie © 2016

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana