Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Suchy tynk - Płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe o grubości od 10 do 25 mm służące do wykańczania ścian i sufitów. Są łatwe i szybkie w montażu, jednak podatne na uszkodzenia mechaniczne i mają niską odporność na wilgoć.

finanse: domy, mieszkania

Rodzina na swoim - rządowy program dopłat do odsetek, od kredytu na zakup mieszkania lub domu, zaciągniętego w komercyjnym banku. W ramach programu rząd, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, spłaca część odsetek od pożyczki przez okres ośmiu lat. W ramach programu odsetki mogą być nawet do 50 proc niższe niż przy zwykłym kredycie hipotecznym.

ubezpieczenie: domu

Bezterminowe ubezpieczenie na życie - Ubezpieczenie na życie zawierane na czas nieokreślony. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową do końca życia.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Belka stropowa - Jest to podstawowy poziomy element konstrukcyjny stropu lub stropodachu, na którym układa się podłogę lub dach budynku.

Fundament - Element konstrukcyjny stanowiący najniższą warstwę budynku, przekazujący na grunt całość obciążeń budowli. Wykonuje się go z betonu, żelbetu, wmurowuje z cegieł lub kamieni. W budowlach lekkich można zbudować go z drewna. Fundament zapewnia minimalne i równomierne osiadanie budynku czy zabezpieczenie domu przed wilgocią.

prawo: sprzedaż domu, mieszkania

Immisja pośrednia - oznacza działanie na nieruchomość sąsiednią, powodujące, że skutki przenikają na nią w sposób naturalny, np. chodzi tutaj o wytwarzanie zapachów, wywoływanie hałasów, wibracji, a nawet naturalny spływ wody deszczowej przez wybudowanie betonowego chodnika.

Immisja pozytywna - oddziałuje wprost na sąsiednią nieruchomość przez rozchodzenie się z nieruchomości wyjściowej cząsteczek materii (np. trujących chemikaliów) albo określonych energii (np. hałas, promieniowanie, wstrząsy).

mieszkania nieruchomości w ubezpieczeniach

zwierzęta domowe - psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie lub ryby akwariowe, z wyłączeniem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych.

monitoring - system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniający dojazd na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia przez jednostkę policji lub agencję ochrony mienia.

finanse: domy, mieszkania, nieruchomości

Dług publiczny - nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych (finansowanych z budżetu lub przez samorządy terytorialne), po odjęciu przepływów między nimi, zaciągnięte z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów, przyjętych depozytów oraz zobowiązań których termin płatności minął, a nie zostały one przedawnione lub umorzone. Konstytucja RP nakazuje rządowi utrzymanie długu na poziomie poniżej 60 procent PKB.

Nieruchomości w Koninie © 2018

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana