Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

dom w budownictwie

Osiadanie gruntu - Powolny ruch gruntu zachodzący pod wpływem ciężaru postawionego domu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu. Grunt sypki osiada do kilku miesięcy po wybudowaniu domu, spoisty (gliny i iły) do pięciu lat lub dłużej. Nierównomierne osiadanie gruntu to m.in. częsta przyczyna pękania ścian.

finanse: kupno domu

Inwestor zastępczy - spółdzielnia mieszkaniowa lub deweloper budujący lokale i domy mieszkalne w celu ich sprzedaży i przeniesienia prawa własności na rzecz osoby trzeciej.

ubezpieczenie - działki

Limit odpowiedzialności - Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkanie w budownictwie

Rapówka - tynk zatarty na ścianie fundamentowej, uszczelniający pory fug między bloczkami betonowymi, stanowiący podkład pod izolację przeciwwilgociową.

prawo: sprzedaż gruntów

Świadectwo energetyczne - Właściciel lub zarządca danego budynku musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej także wówczas, gdy w danym budynku w wyniku przebudowy lub remontu zmieni się jego charakterystyka energetyczna. Nie każdy zatem remont będzie wiązał się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu energetycznego, ale tylko taki, który spowoduje zmianę charakterystyki energetycznej. Certyfikat będzie zatem konieczny, jeżeli np. nastąpi wymiana okna w budynku, zmieni się instalacja centralnego ogrzewania czy przeprowadzona zostanie termomodernizacja.

dom jednorodzinny w ubezpieczeniach

wypadek ubezpieczeniowy -

 • w ubezpieczeniu mienia - niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
 • w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - działanie lub zaniechanie, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
 • w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, krwotok śródczaszkowy lub zawał serca,
 • w ubezpieczeniu domu - awarię drzwi zewnętrznych, awarię instalacji, zdarzenie losowe, przepięcie, dewastację, kradzież z włamaniem, nagłe pojawienie się w miejscu ubezpieczenia karaluchów, prusaków, myszy lub szczurów, awarię sprzętu RTV, AGD lub PC.

stałe elementy - zamontowane na stałe elementy wyposażenia wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy, w szczególności:

 • wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów lub słupów trwale związane z podłożem,
 • kominki,
 • schody wewnętrzne, antresole,
 • tynki i powłoki malarskie,
 • podwieszane sufity,
 • wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
 • lustra wmontowane w ścianach,
 • zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe,
 • instalacje wraz z ich wyposażeniem lub oprzyrządowaniem, np. umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe lub włączniki,
 • meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym, szafy wbudowane lub zamontowane na stałe.
Za stałe elementy uważa się także elementy, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane, potwierdzone dowodem ich zakupu oraz solary zainstalowane na zewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

Poręczenie - umowa poręczenia, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania. Oświadczenie poręczyciela musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Nieruchomości w Koninie © 2015

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana