Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

domy w budownictwie

Mapa inwentaryzacyjna - Wykonywana po zakończeniu budowy lub jej poszczególnych etapów. Potrzebna jest, aby zgłosić dom do użytkowania. Mapy inwentaryzacyjne domu i ogrodzenia posesji oraz wszystkich przyłączy wykonuje się osobno.

finanse: kupno mieszkania

Hipoteka odwrócona - hipoteką odwróconą na mocy której osoba, która chce mieć dodatkowy dochód, może zapisać posiadaną nieruchomość bankowi, który w zamian będzie wypłacał jej dożywotnią rentę w postaci rat. Jest to popularne w krajach Europy Zachodniej. Najczęściej rozwiązanie to jest stosowane przez osoby starsze, które nie mają komu przepisać w spadku posiadanej nieruchomości.

ubezpieczenie - działki

Ubezpieczenie osobowe - obejmuje dwie kategorie:

  • przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,
  • przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Mapa do celów projektowych - Jest niezbędna do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Powstaje po uaktualnieniu przez geodetę mapy zasadniczej. Treścią mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia terenu.

Grubość spoin - W tradycyjnych konstrukcjach (mur) wynosi od 6 do 40 mm. Od grubości spoiny zależy m.in. termoizolacyjność budynku oraz odporność na powstawanie spękań. Im grubsze są spoiny, tym słabsza jest konstrukcja ściany i tym więcej ciepła może uciekać z budynku.

prawo: wynajem lokalu

Wywłaszczenie - Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji administracyjnej, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Spółdzielnia mieszkaniowa - przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej może być:

  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych,
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków ich własności,
  • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

dom w ubezpieczeniach

przepięcie - nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej.

finanse: kupno nieruchomości

Podwyższenie kwoty kredytu - podwyższenie kwoty kredytu jest możliwe w zasadzie w każdym momencie. W zależności od czasu, jaki upłynął od udzielenia kredytu istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. uproszczonej procedury, bądź też jest badana zdolność kredytowa i cała procedura wygląda podobnie jak w przypadku udzielania kredytu. W niektórych przypadkach za podwyższenie kwoty kredytu bank może pobierać dodatkową prowizję lub opłatę.

Nieruchomości w Koninie © 2015

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana