Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

nieruchomości w budownictwie

Energia odnawialna - Pochodząca z naturalnych źródeł np. ze słońca, wiatru czy wody. Koszt instalacji niezbędnej do zaopatrzenia domu w energie odnawialną jest spory, za to późniejsze koszty eksploatacji niewielkie.

finanse: nieruchomości

Waluta kredytu - kredyty dostępne są w walucie własnej w złotych polskich (PLN) i obcej: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

ubezpieczenie - działki

Grupowe ubezpieczenia - Rodzaj ubezpieczeń osobowych, w którym stroną ubezpieczaną jest grupa osób. Najczęściej ta forma ubezpieczenia jest praktykowana w zakładach pracy, gdzie ubezpieczonymi np. w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków są pracownicy tego zakładu.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Pomieszczenie gospodarcze w budynku - to pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.

Kubatura wewnętrzna - netto - to przestrzeń ograniczona ścianami zewnętrznymi, podłogą i ociepleniem dachu, jest to wartość określająca objętość powietrza, które będzie ogrzewane w budynku.

prawo: mieszkanie

Decyzja o warunkach zabudowy - nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Dlatego może o nią wystąpić zarówno właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, jak i osoba zainteresowana jej nabyciem.
Decyzja może być też wydana kilku wnioskodawcom jednocześnie. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany - za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana - do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

Lokal, status prawny - najkorzystniejszą formą własności lokalu jest odrębna własność. Nabywając lokal o takim statusie, masz swobodę w dysponowaniu nim, a poza tym wpływasz na decyzje podejmowane we wspólnocie mieszkaniowej (ogół właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości).

nieruchomość w ubezpieczeniach

papiery wartościowe - czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę.

wartość rynkowa lokalu mieszkalnego - wartość odpowiadającą iloczynowi powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniej ceny rynkowej jednego m2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym.

finanse: sprzedaż działki, gruntu

Rzeczywisty koszt kredytu - jest to cakowity koszt kredytu uwzględniający odsetki i inne opłaty, prowizje. Do kosztów całkowitych nie są zaliczane nast. pozycje: koszt zabezpieczenia kredytu, koszt zmiany kursu waluty, koszt prowadzenia rachunku oraz wszelakie koszty w związku z niewywiązywaniem się z umowy kredytu.

konto walutowe - konto osobiste prowadzone w walutach obcych. Najczęściej konta prowadzone są we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

Nieruchomości w Koninie © 2014

Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana