Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

dom w budownictwie

Świadectwo charakterystyki energetycznej - Dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do użytkowania budynku wynikającego z jego przeznaczenia i standardu, czyli do jego ogrzania, dostarczenia ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Świadectwo charakterystyki pozwala określić roczne koszty dostawy energii. Podaje również źródła energii w danym budynku oraz na co energia jest zużywana. Wielkość zapotrzebowania na energię oblicza się na podstawie stałych i obiektywnych cech budynku a nie na podstawie pomiaru zużycia energii. Podstawą sporządzenia świadectwa jest charakterystyka energetyczna budynku określona w dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

finanse: mieszkanie, dom, nieruchomość

Koszty związane z udzieleniem kredytu - Na koszty związane z udzieleniem kredytu składają się koszty związane bezpośrednio z samym kredytem, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości kredytowanej lub będącej celem kredytowania oraz inne koszty okołokredytowe.
Najczęściej spotykane koszty uwzględniane przez banki to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.
Opłata za wycenę nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia (często do zwrotu w przypadku, gdy w danym banku zostanie podpisana umowa kredytowa).
Koszt inspekcji nieruchomości (dotyczy głównie kredytów hipotecznych, w tym ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do harmonogramu).
Dodatkowe opłaty w nietypowych sytuacjach (opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, opłata za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki, inne opłaty).

ubezpieczenie - działki

Płatnik składek - podmiot o którym mowa w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład: pracodawca dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powiatowy urząd pracy dla bezrobotnych.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Tolerancja wymiarowa - To określona w normach wielkość liczona w mm o jaką mogą różnić się między sobą elementy tego samego typu, by spełniać warunki dopuszczenia do użytkowania. Każdy element może nieznacznie różnić się wymiarami, co nie będzie utrudniać budowy czy zagrażać bezpieczeństwu wybudowanego obiektu. Wymaganie dotyczące tolerancji wymiarowych dotyczy m.in. elementów murowych z betonu komórkowego czy wapienno-piaskowych.

Paroizolacja - specjalna mata budowlana, służąca do zabezpieczenia przed kondensacją i skropleniem się pary wodnej we wnętrzu izolacji cieplnej, umieszczana zawsze między ogrzewaną kubaturą a izolacją.

prawo: wynajem domów

Samowola budowlana - Zgodnie z ustawą Prawo budowlane legalizacja samowoli budowlanych możliwa jest nie tylko w odniesieniu do budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, ale również budynków, które mogą być wzniesione jedynie po dokonaniu zgłoszenia. Dokonując legalizacji takiej samowoli inwestor lub jej właściciel również musi udowodnić, że jest ona zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Taka inwestycja nie może również naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych. Konieczne będzie ponadto przedłożenie m.in. zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta o zgodności budowy z ustaleniami planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy, projektu zagospodarowania działki lub terenu. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty legalizacyjnej.

Świadectwo energetyczne - Poza nowo wybudowanymi obiektami świadectwa energetyczne muszą być sporządzane także dla budynków starych, które są już użytkowane, a które są wprowadzane do obrotu, czyli np. wynajmowane lub sprzedawane. Obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych nie oznacza jednak, że nie jest możliwa sprzedaż lub wynajęcie lokalu, bez świadectwa energetycznego. Nowelizacja prawa budowlanego nie wprowadza bowiem żadnych sankcji za brak świadectwa, jak np. kara grzywny czy nieważność umowy sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja nie stanowi także, że bez tego dokumentu notariusz nie może sporządzić aktu notarialnego. W praktyce zatem to kupujący mieszkanie lub dom albo wynajmujący dany lokal decyduje o tym, czy przy tego typu transakcji lokalu już używanego konieczne jest świadectwo energetyczne. Jeżeli nabywca lub najemca zażąda przedstawienia świadectwa, to zbywca lub wynajmujący ma obowiązek jego posiadania. Jeżeli jednak nabywca lub najemca takiego żądania nie zgłosi, to sprzedaż lub wynajęcie mieszkania czy innego lokalu, np. użytkowego, możliwa jest bez świadectwa.

działki w ubezpieczeniach

uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego lub szynowego, jego części lub przewożonego w nim ładunku.

stałe elementy - zamontowane na stałe elementy wyposażenia wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy, w szczególności:

  • wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów lub słupów trwale związane z podłożem,
  • kominki,
  • schody wewnętrzne, antresole,
  • tynki i powłoki malarskie,
  • podwieszane sufity,
  • wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
  • lustra wmontowane w ścianach,
  • zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe,
  • instalacje wraz z ich wyposażeniem lub oprzyrządowaniem, np. umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe lub włączniki,
  • meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym, szafy wbudowane lub zamontowane na stałe.
Za stałe elementy uważa się także elementy, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane, potwierdzone dowodem ich zakupu oraz solary zainstalowane na zewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy.

finanse: sprzedaż działki

Pożyczka hipoteczna - Środki pieniężne z pożyczki hipotecznej mogą zostać w całości przeznaczone na dowolny cel, także cele mieszane np. na spłatę pozostałego innego kredytu hipotecznego, na konsolidację zobowiązań finansowych, zakup nieruchomości lub samochodu, imprezę rodzinną, wakacyjny wyjazd czy edukację dzieci.

Promesa - zobowiązanie banku potwierdzające zdolność kredytową klienta i możliwość udzielenia kredytu po spełnieniu określonych warunków. Promesa określa jedynie zdolność kredytową na podstawie dokumentów finansowych, natomiast ostateczna decyzja banku może różnić się głównie po weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

Nieruchomości w Koninie © 2014

Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana