Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Opis warunków ochrony pożarowej - Zestaw informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej projektowanego budynku. To jedna z najważniejszych części opisu technicznego projektu budowlanego. W opisie zawarte są parametry budynku, klasy odporności pożarowej, podział na strefy pożarowe oraz klasy odporności ogniowej elementów budynku. Znajdziemy tam także: opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych pod względem przeciwpożarowym wraz z podaniem odpowiednich aprobat technicznych, opis elementów wykończenia pod względem właściwości przeciw pożarowych, opis i parametry dróg ewakuacyjnych, opis sprzętu gaśniczego, opis innych elementów takich jak hydranty, klatki schodowe, klapy dymowe, instalacja SAP czy przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

finanse: kupno działki, gruntu

Waluta kredytu - kredyty dostępne są w walucie własnej w złotych polskich (PLN) i obcej: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

ubezpieczenie: mieszkania

franszyza integralna - wysokość szkody wyrażona w złotych, do której nie wypłaca się odszkodowania. W przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy ustalona w umowie ubezpieczenia franszyzę integralną, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkanie w budownictwie

Wilgotność powietrza - Poziom pary wodnej w powietrzu. Im wyższa temperatura w powietrzu, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Miarą wilgotności powietrza jest ilość pary wodnej [g] występująca w jednostce objętości powietrza [m3].

Izolacja przeciwwodna - Zapobiega przenikaniu wody z gruntu do ścian domu. Zwana jest izolacją typu średniego, używana jest gdy dom stoi na gruncie słabo przepuszczalnym, a poziom wód gruntowych jest niski. Układa się ją pionowo po zewnętrznej stronie ściany fundamentowej do wysokości ok. 50 cm powyżej najwyższego spodziewanego poziomu wody gruntowej.

prawo i grunty

Umowa najmu - jeśli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów określonych w umowie, a jeśli strony nie określiły tych terminów - z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód, gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

Umowa kredytu - Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

mieszkania w ubezpieczeniach

przepięcie - nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej.

finanse: domu, mieszkania

Ubezpieczenie od utraty wartości nabywanej nieruchomości - zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek spadku wartości nieruchomości przed ewentualnymi roszczeniami banku. Ubezpieczenie nieruchomości, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, będzie wtedy stanowić wystarczające zabezpieczenie.

Nieruchomości w Koninie © 2016

Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana