Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

domy jednorodzinne w budownictwie

Prace przygotowawcze na terenie budowy - to:

  • wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie,
  • wykonanie niwelacji terenu,
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

finanse: sprzedaż mieszkania

Kredyt hipoteczny z osobą nie spokrewnioną - Większość banków ma obecnie na tyle elastyczną ofertę, że umożliwia zaciągnięcie kredytu osobom ze sobą nie spokrewnionym i nie będących w związku małżeńskim. Osoba taka jest wtedy współkredytobiorcą.

ubezpieczenia: domu, mieszkania

Kradzież z włamaniem - Pojęcie wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych, określające ryzyko ubezpieczeniowe. Najczęściej rozumiane jako bezprawny zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał poprzez usunięcie zabezpieczeń lub otwarciu tych zabezpieczeń kluczem lub innym urzadzeniem otwierającym pozostawiając ślady włamania.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Klasa ekspozycji - Opisuje cechy środowiska i sposób jego oddziaływania na element konstrukcji. Ze względu na różne czynniki oddziałujące, istnieje kilka grup klas ekspozycji, m.in.: ze względu na oddziaływanie wody, mrozu oraz oddziaływanie chemiczne.

Okap - to dolna krawędź połaci dachowej.

prawo: kupno działki, gruntu

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy zamiany - Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

lokal zastępczy - lokal mieszkalny lub pokój hotelowy, udostępniany przez ubezpieczyciela Ubezpieczonemu w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych.

Ubezpieczenie domu w budowie - Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć domu w budowie, w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych, pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego jako budowli i stałych elementów wnętrz tej budowli. Co ważne, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane w miejscu realizacji inwestycji (miejsce ubezpieczenia).

finanse: kupno gruntu

Zmiana waluty kredytu - w każdej chwili istnieje możliwość zmiany waluty kredytu, jest to tzw. przewalutowanie kredytu. Sporządzany jest pisemny aneks. Przewalutowanie kredytu wiąże się jednak w większości przypadków z pobraniem przez bank dodatkowej opłaty z tytułu przeprowadzenia takiej operacji. Opłata pobierana jest zgodnie z umową kredytu oraz/lub tabelą opłat danego banku.

Nieruchomości w Koninie © 2014

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana