Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

mieszkanie w budownictwie

Wytrzymałość muru - Zdolność przegrody do trwania w niezmienionym kształcie mimo oddziałujących na nią sił i obciążeń. Zależy ona od wytrzymałości materiałów użytych do jego wzniesienia (cegieł, pustaków), rodzaju użytej zaprawy, grubości spoin, jakość wykonania i smukłości.

finanse: domy, mieszkania, nieruchomości

konto osobiste - rachunek bankowy oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych służący do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Na konto mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł.

ubezpieczenie: domu

Minimalna wymagana stopa zwrotu - Po 24 miesiącach działalności, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, OFE ustala wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Informacja o uzyskanej stopie zwrotu przekazywana jest przez wszystkie OFE do KNUiFE, gdzie obliczana jest wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE. Jeżeli okaże się, że fundusz osiągnął stopę zwrotu niższą o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy lub o 4 punkty procentowe od tej średniej, PTE zarządzające tym funduszem zobowiązane jest do pokrycia niedoboru z rachunku rezerwowego. W przypadku dalszego niedoboru różnica pokrywana jest ze środków własnych PTE.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Beton komórkowy - to materiał budowlany znajdujący szerokie zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, otrzymany w procesie napowietrzania plastycznej masy cementowej powietrzem lub innymi gazami (napowietrzanie odbywa się najczęściej poprzez dodanie odpowiedniego środka chemicznego - proszku aluminiowego lub środka pianotwórczego) w wyniku czego otrzymany materiał charakteryzuje wysoką porowatość zapewniająca mu wysoką izolacyjność cieplną. Oznaczenia klasy betonu komórkowego 300, 400, 500, 600, 700, 800 - im większy numer, tym twardszy materiał o mniejszej izolacyjności cieplnej. Podstawowe zalety betonu komórkowego to dobra izolacyjność cieplna, stosunkowo niewielki ciężar, łatwość obróbki (cięcie pustaków). Wady to duża absorpcja wody, stosunkowo mała odporność na ściskanie.

Nośność ogniowa - Zdolność konstrukcji lub elementu do przenoszenia obciążeń w trakcie trwania pożaru. Nośność ogniową oznacza się symbolem (R) oraz określa się w minutach, np. R 60. Im dłuższy czas nośności ogniowej, tym dłuższy czas na ewentualną ewakuację domowników podczas pożaru, tym mniejsze szkody spowodowane ogniem i łatwiejsze ugaszenie go.

prawo: zamiana mieszkania

Umowa najmu - może być zawarta zarówno na czas oznaczony (tydzień, miesiąc, rok, itd.), jak i nieoznaczony. Jeśli najem zawarty jest na czas dłuższy niż dziesięć lat - po upływie tego terminu uznaje się, że został zawarty na czas nieoznaczony.

działka w ubezpieczeniach

papiery wartościowe - czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę.

suma gwarancyjna - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

finanse: domu, mieszkania

Spread walutowy - jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej waluty.

Ubezpieczenie spłaty kredytu - Jest to ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, inwalidztwa, choroby lub śmierci. Zgodnie z umową, ubezpieczyciel ponosi koszt spłaty kredytu. Ubezpieczenie nie jest z zasady obligatoryjne. Jeśli występuje, to jego koszt jest wliczany do RRSO.

Nieruchomości w Koninie © 2015

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana