Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

dom jednorodzinny w budownictwie

Folia izolacyjna - Materiał służący jako bariera cieplna, przeciwwilgociowa lub akustyczna.

finanse: sprzedaż działki

Zmiana waluty kredytu - w każdej chwili istnieje możliwość zmiany waluty kredytu, jest to tzw. przewalutowanie kredytu. Sporządzany jest pisemny aneks. Przewalutowanie kredytu wiąże się jednak w większości przypadków z pobraniem przez bank dodatkowej opłaty z tytułu przeprowadzenia takiej operacji. Opłata pobierana jest zgodnie z umową kredytu oraz/lub tabelą opłat danego banku.

ubezpieczenia - domu, nieruchomości

Wartość funduszu - Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Zabudowa jednorodzinna - to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

prawo: sprzedaż działki, gruntu

Lokale mieszkalne - mogą mieć status socjalnych i zamiennych. Lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Lokalami o takim statusie dysponuje gmina. Do jej kompetencji należy też wynajmowanie takich lokali na czas oznaczony osobom, które nie mają tytułu prawnego do żadnego lokalu i dochody ich gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej uchwałą rady gminy. Lokal zamienny to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej, jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni.

dom w ubezpieczeniach

budynek mieszkalny w stadium budowy, budynek niemieszkalny w stadium budowy - budynek mieszkalny albo budynek niemieszkalny nowo wznoszony, przy czym przyjmuje się, że:

  • rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy w szczególności wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
  • zakończenie budowy następuje w momencie pierwszego zamieszkania w przypadku budynku mieszkalnego w stadium budowy lub rozpoczęcia użytkowania w przypadku budynku niemieszkalnego w stadium budowy.

finanse: sprzedaż działki, gruntu

Konsolidacja - połaczenie kilku zobowiązań w jedno w celu zmniejszenia raty i oprocentowania oraz wydłużenia okresu kredytowania. Konsolidacja umożliwia spłatę posiadanych zobowiązań, czyli niejako zamianę kilku kredytów w jeden. Kredytem konsolidacyjnym można spłacić kilka innych zobowiązań takich jak: kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt ratalny, pożyczka gotówkowa, limity na karcie kredytowej, limity kredytowe w rachunkach bieżących, kredyty i pożyczki udzielone przez zakład pracy, pozostałe kredyty konsumpcyjne. Dzięki długiemu okresowi kredytowania i niższemu oprocentowaniu rata kredytu jest znacznie niższa. Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie kilku kredytów i pożyczek na jeden. Dzięki temu, zamiast wielu, płaci się tylko jedną przeważnie niższą ratę. Kredyt konsolidacyjny może być niezabezpieczony lub zabezpieczony (na zasadach podobnych do pożyczki hipotecznej). Kredytem konsolidacyjnym można spłacić kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, linię debetową w rachunku bieżącym, a także zadłużenie na karcie kredytowej. Niektóre banki oprócz zamiany kredytów na jeden oferują dodatkową gotówkę.

Nieruchomości w Koninie © 2014

Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana