Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

nieruchomości w budownictwie

Akumulacja cieplna - Czyli zdolność materiału do przechowywania pobranego ciepła. To jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na komfort w mieszkaniu lub domu. Im wyższa jest akumulacja cieplna ścian, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, tym bardziej stabilna jest temperatura w pomieszczeniu zarówno zimą jak i latem.

finanse: kupno gruntu

Odpis z księgi wieczystej - dokument sądowy potwierdzający stan wpisów w księdze wieczystej w celu określenia stanu prawnego nieruchomości.

ubezpieczenie - domu

Taryfa - (stawka taryfowa) Wysokość należnej za ubezpieczenie składki.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Akumulacja cieplna - Czyli zdolność materiału do przechowywania pobranego ciepła. To jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na komfort w mieszkaniu lub domu. Im wyższa jest akumulacja cieplna ścian, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, tym bardziej stabilna jest temperatura w pomieszczeniu zarówno zimą jak i latem.

prawo i nieruchomości

Ewidencja gruntów i budynków - Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, udzielane są odpłatnie.

nieruchomości w ubezpieczeniach

remont - wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

ruchomości domowe - mienie ruchome w szczególności:

  • meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego użytku oraz zapasy gospodarstwa domowego,
  • sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego), komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne,
  • mienie służbowe,
  • wyroby ze srebra, złota lub platyny, monety, biżuterię, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne,
  • pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe,
  • rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny, ogrodniczy i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie,
  • części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie,
  • rośliny doniczkowe,
  • zwierzęta domowe,
  • sprzęt biurowy.

finanse: sprzedaż gruntu

kredyt bez odsetek - czas trwający od momentu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, do ostatniego dnia, w którym możliwe jest spłacenie zadłużenia na karcie w całości bez odsetek. W przypadku karty, której grace period wyniesie 56 dni, będzie się on składał z 31 dni okresu rozliczeniowego i 25 dni na spłatę zadłużenia. Oznacza to czas na korzystanie i spłatę za cały okres.

Ubezpieczenie pomostowe / przejściowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niski, natomiast zdarza się, że niektóre banki stosują podwyższone oprocentowanie w okresie braku docelowego zabezpieczenia wpisu hipoteki.

Nieruchomości w Koninie © 2014

Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana